Ga er niet vanuit dat een goede of zelfs betere oplossing automatisch door de markt wordt geaccepteerd. Onderzoek de dynamiek van de markt: Zijn er gevestigde belangen? Zijn er substitutiekosten? Heeft men bewijslast nodig? Zijn aanbestedingsregels van toepassing?

Intentie

In 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan waarbij de Jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente is gekomen. Dit betekent dat niet langer de bureaus Jeugdzorg en de verzekeraars bepalen of en hoe jongeren de benodigde jeugdzorg (vergoed) krijgen, maar dat dit bij de gemeente ligt. De decentralisatie van de Jeugdzorg en de ontwikkelingen op het gebied van online hulpverlening vormden inspiratie voor de innovatieve en kostenverlagende Jeugdhulpmethode ‘Coach & Care’. Een repliceerbare methodiek die onder meer gebruik maakt van online hulpverlening.

Het doel van Coach & Care is ervoor zorgen dat niet iedere gemeente het wiel opnieuw moet gaan uitvinden en er eenheid ontstaat en blijft bestaan in de werkzaamheden van professionals in de Nederlandse jeugdzorg. De methodiek is tot stand gekomen met medewerking van het Nederlandse Jeugd Instituut te Utrecht, Berenschot Utrecht, het Beroepsregister Agogische beroepen en Maatschappelijk werk en de Nederlands Vereniging voor Maatschappelijk Werk.

Aanpak

De ambitie voor de ontwikkeling van de Coach & Care methode is ontstaan na het opdoen van de volgende inzichten:

  • Het gegeven dat de gemeenten door de decentralisatie van Jeugdzorg de vrijheid krijgen om jeugdhulp op een vernieuwende manier toe te kennen en in te richten, maar nog niet weten hoe zij jeugdhulpvergoedingen gaan toekennen.
  • De ontwikkeling van meer specialiserende methoden in de Jeugdzorg, terwijl de ontwikkeling van generaliserende methoden breed wordt gepropageerd, waaronder door de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.
  • Veel onduidelijkheid binnen de Jeugdzorg over werkzaamheden, verantwoordelijkheden en taken.
  • De effectiviteit van online hulpverlening in combinatie met toenemend gebruik van mobiel en internet.

Vanuit de bovengenoemde observaties zijn de inhoud van de Jeugdwet en processen binnen de Jeugdzorg verder in kaart gebracht. Hiervoor zijn verscheidene rapporten, onderzoeken en theorieën geraadpleegd. Alle inzichten zijn geïntegreerd , aangevuld met stakeholders-analyse, interviews, deskundigenoordelen en Berenschot-adviezen. Op deze manier zijn de methodische handleiding, het functioneel ICT-ontwerp en het businessplan gemaakt.

De methodiek bestaat uit on- en offline coaching-modules waarmee jongeren tussen de 12 en 23 jaar intensieve hulp krijgen bij het bereiken van opvoedkundige doelen. Zij ontvangen hiervoor een begeleidingsvergoeding van de gemeente. De methodiek bestaat uit meerdere modules die verschillen en afzonderlijk betaalbaar zijn. Om onder- of overbehandeling te voorkomen wordt er na elke module gekeken of de opvolgende module nodig is.

Resultaat

Bij diverse gemeenten is de dienst besproken en gedemonstreerd. Ondanks de belangstelling hapte niemand toe. Het lukt niet om de dienst te verkopen en het geld is op. Het blijkt lastig om tussen de

vaste aanbieders te komen. Bij de gemeente is geen directe vraag naar een vernieuwende methode. Zij houden vast aan bestaande methoden die ook al voor de decentralisatie werden gehanteerd.

Zolang de overheid opvoedingshulp vergoedt zal er geen vraag zijn naar innovatie en goedkopere methoden en diensten zoals Coach & Care. Het rijk bekostigt gemeenten. En de gemeenten betalen aanbieders via inkoopcontracten en/of subsidies. Zolang de gemeenten van de overheid een vast bedrag ontvangen voor jeugdhulp is er voor gemeenten geen noodzaak om op zoek te gaan naar innovatieve en goedkopere methoden. De consequentie van de vergoedingen is dus dat er geen marktwerking ontstaat.

De arbeidsstandaardisering van Coach & Care is complex zodat zonder een pilot de toegevoegde waarde van de dienst lastig uit te leggen is. Daarbij is de vergelijkbaarheid van de bestaande diensten gering, laten de zeven typen jeugdhulp zich moeilijk preciseren en zijn de cliënten individuele subjecten. Het resultaat is een vicieuze cirkel, waarbij er zonder financiering geen pilot gerealiseerd kan worden. Zonder pilot zien gemeenten de toegevoegde waarde niet en wanneer zij die niet zien is er geen vergoeding.

De lessen

  1. Innoveren in de publieke sector kent een andere dynamiek dan in een commerciële sector. Binnen de overheid heb je nog steeds te maken met een complex veld met soms tegengestelde belangen. Snel en wendbaar zijn lukt binnen de overheid vaak niet. Dat kunnen alleen bedrijven die rekening moeten houden met de directe wensen van betalende gebruikers, namelijk jongeren en ouders.
  2. Het is moeilijk om van een complex product de toegevoegde waarde uit te leggen. Financiers zijn hierdoor terughoudend, waardoor er vervolgens geen pilot gerealiseerd kan worden. Zonder die pilot blijft het uitleggen van de toegevoegde waarde een probleem. Het avontuur privé voltooien met spaargeld is onmogelijk. Les 3 is dat je moet leren omgaan met het gegeven dat gemeenten vanwege hun eigen organisatiestructuur en de uiteenlopende belangen van de diverse betrokken niet
  3. Je moet leren omgaan met het gegeven dat gemeenten vanwege hun eigen organisatiestructuur en de uiteenlopende belangen van de diverse betrokken niet zullen aansturen op creativiteit of innovatie. Laat staan dat zij zich ondernemend opstellen of risico’s omarmen.
  4. Er is altijd sprake van een ‘toetreders-barrière’ en bijna alle aanbieders zijn in staat om hun heterogeen oligopolie (in volume) te beveiligen en te blokkeren. Omdat particulieren geen jeugdhulp kopen (zij betalen niet zelf), is er geen vraag naar een betere en goedkopere dienst.
  5. Als je iets creëert en je een duidelijke visie hebt, moet je je eigen koers vasthouden. Werk samen en consulteer waar het kan, maar pas op dat de visie niet vertroebelt, anders sta je niet meer volledig achter je eigen creatie en verlies je focus en doorzettingsvermogen.

Naam: Reint Dijkema
Organisatie: Coach & Care

ANDERE BRILJANTE MISLUKKINGEN

Wie financiert leefstijl bij hartrevalidatie?

Pas op voor het kip-ei probleem. Wanneer partijen enthousiast zijn, maar eerst bewijslast vragen, kijk dan goed of je de middelen hebt om die bewijslast te leveren. En projecten gericht op preventie blijven altijd lastig, [...]

Succesformule maar nog onvoldoende draagvlak

Wie goed verlopen pilots in een complexe bestuurlijke omgeving wil opschalen, moet continu leren en bijsturen om alle relevante partijen te betrekken en actiebereidheid te creëren. Intentie Een [...]

Ziek maar niet zwanger

Ga er nooit van uit dat iedereen volledig geïnformeerd is en zeker niet wanneer er nieuwe informatie is. Zorg voor een kennisomgeving waarin iedereen zijn of haar beslissingen kan nemen. Ga na wat [...]

Waarom mislukken een optie is…

Neem contact op voor een workshop of lezing

Of bel 31 6 14 21 33 47 (Bas Ruyssenaars)