Intentie

Veel patiënten hebben onvolledige kennis over en zicht op hun eigen medicijngebruik. Patiënten en zorgprofessionals ervaren een gebrek aan informatie over medicatie bij een bezoek aan het ziekenhuis. De tablet-app moest ervoor zorgen dat patiënt én zorgprofessional beter geïnformeerd zijn over medicatie. De oplossing werd gezien in een verregaande integratie van de communicatie in de zorgketen over medicijngebruik. De tablet-app moest voldoen aan de volgende behoeften: registratie van medicijnen, inscannen van medicijnen, medicijndagboek, totaaloverzicht en het tonen van bijsluiters. De tablet-app zou tijds- en locatieonafhankelijk worden waardoor altijd inzichtelijk is wat, wanneer is voorgeschreven.

Aanpak

Gezamenlijk deelnemen aan de Health Battle 2015 door de cliëntenraad en het startend innovatiemanagement van Rijnstate, om kans te maken op de eerste plek. Bij winst zou het idee een half jaar lang met een team van studenten verder worden ontwikkeld. Door de brede opzet, ook patiënt en bedrijfsleven waren betrokken, waren de verwachtingen hoog.

Na het inderdaad binnenslepen van die eerste plek van de Health Battle 2015 ging het mis. Een cascade van problemen bleek verdere ontwikkeling in de weg te staan, zo ontbrak het aan voldoende focus, waren er veel verkenningen met partijen uit het bedrijfsleven en bleek het lastig om op 1 lijn te komen met betrekking tot een concreet plan van aanpak. De complexiteit op ICT-gebied en uiteenlopende ideeën over het verdienmodel onder de business case van de beoogde oplossing, stonden voortgang in de weg. We hebben veel brainstormsessies gehouden om tot het ontwerp van de tablet-app propositie te komen. Na het ontwerp waar min of meer consensus over was verkregen zijn we hands on gaan ontwikkelen, maar wederom was het lastig om tot een concreet plan en bijbehorende planning te komen. In zowel de brainstormsessies als de bouwfase waren er veel wisselingen in afvaardiging van de betrokken organisaties wat eveneens de gezamenlijke concretisering bemoeilijkte.

Het resultaat was een briljante mislukking, er is namelijk geen resultaat, niet eens een experimentele opstelling. Na ruim 2 jaar gepraat en business canvas sessies is het projectteam uit elkaar gevallen en is er enkel een briljant idee over.

<h2>Resultaat</h2>

Het resultaat was een briljante mislukking, het is niet eens gelukt om tot een experimentele opstelling te komen. Na ruim 2 jaar gepraat en business-canvassessies is het projectteam uit elkaar gevallen en is er enkel een briljant idee en een hele hoop lessons learned over.

 1. Er zijn een viertal oorzaken aan te wijzen waardoor er uiteindelijk geen resultaat is behaald:
  De verwachtingen en scope waren bij iedereen zeer verschillend. Dit komt door het brede scala aan partijen die betrokken waren.
 2. Er konden om diverse redenen (visieverschillen, twijfels met betrekking tot betrouwbaarheid van potentiële partners, gebrek aan slagvaardigheid, leden die de belangen van global corporates moesten behartigen en verschillen van inzicht tussen afdelingen uit een organisatie) geen duidelijke beslissingen genomen worden en er werd veel langs elkaar heen gewerkt.
 3. Er moesten ICT-bronnen van verschillende belanghebbenden geïntegreerd worden. Dit werd niet expliciet benoemd waardoor efficiënte integratie van de techniek niet lukte.
 4. Er is gedurende het project veel roulatie onder belanghebbenden geweest.

Lessen

 1. Het is aan te bevelen om bij de start van een project een intentieverklaring op te stellen met de verschillende partijen. Door het opstellen van een dergelijk contract worden verwachtingen duidelijk en kan een gezamenlijk doel afgesproken worden.
 2. Het is daarbij een must om een dergelijke ontwikkeling goed te begeleiden. Deze begeleiding moet zich dan richten op de competenties van het projectteam en hier moet dan op ingespeeld worden. Het gaat dan om het tonen en nemen van leiderschap, het opvangen van verstoring in het team door team-lidwisselingen, zorg voor voldoende expertise, aanwezigheid van mensen met mandaat, het managen van de verwachtingen van teamleden en last but not least het managen van de belangen van individuele stakeholders (achterban).
 3. Het aanbrengen van voldoende focus is een zeer belangrijke les geweest. Zeker op het gebied van ICT en bij verschillende organisaties overstijgende initiatieven (data-uitwisselingen) is dit van belang. De opzet van kleine verkenningen op een scrum-achtige manier had veel resultaat kunnen brengen.
 4. Sturen op de bereidheid om naar een gezamenlijke visie toe te werken, van met name afdelingen uit een organisatie, had in deze casus de voortgang zeer bespoedigd.
 5. Dit project heeft belangrijke inzichten opgeleverd betreffende de rol die de patiëntvertegenwoordiging in een projectteam kan en wil innemen. In dit geval had de focus met name op de inbreng als eindgebruiker gelegd moeten worden in plaats van de verwachting dat deze ook in de lead van het project zou gaan.
 6. Tot slot is een roadmap voor alle deelnemende partijen prettig. Hierdoor wordt inzichtelijk wie wanneer betrokken is en waarom.

Naam: Veronique van Hoogmoed
Organisatie: Rijnstate

Waarom mislukken een optie is…

Neem contact op voor een workshop of lezing

Of bel Paul Iske +31 6 54 62 61 60 / Bas Ruyssenaars +31 6 14 21 33 47