Intentie

Een apotheekfunctie ontwikkelen in een nieuw te bouwen gezondheidscentrum, waarbij de laag ingeschatte kansen op succes en de minimale middelen een innovatieve aanpak vereisten. Op basis van mijn ervaring, relevante kennis en het netwerk dat ik in de afgelopen jaren heb opgebouwd wist ik echter dat het mogelijk moest zijn een goedlopende apotheek te realiseren.

Aanpak

In nauwe samen- en wisselwerking met relevante stakeholders ontwikkelde ik met inzet en overweging van robotisering en verregaande automatisering, Big Data en Computing, een nieuw innovatief apotheekmodel. Technologie waarvan IGZ vraagt te bewijzen dat het veilig is en minimaal even goed als de gangbare werkwijze uit de beroepsrichtlijnen. Bij veel innovaties in de zorg loopt het hier vast. Wat nieuw is, is namelijk lastig te bewijzen. Door in wisselwerking met IGZ vele  kleine stappen uit te werken en overeen te komen kwamen we toch tot nieuw concept. Routinematige arbeid werd verbeterd en vervangen door technologie, waarbij ruimte ontstond voor een nauwere samenwerking rondom de patiënt en voor een apotheker die continu 1-op-1 in verbinding kan staan met de patiënt.

Resultaat

Deze nieuwe vorm van farmaceutische zorg werd vanwege de persoonlijke benadering door patiënten als prettiger ervaren en liet daarnaast ook betere resultaten zien.

Ondanks de positieve uitkomsten voor de patiënten wilden groothandels niet meewerken. Een concept waarin de apotheker weer zelfstandig en onafhankelijk wordt, was wellicht niet in hun belang. Ook zorgverzekeraars werkten niet mee, want iets dat nieuw is, past niet in een bestaand hokje en de vastgelegde vergoedingsstructuur. Om die reden werd het minimum tarief toegekend en werd niet betaald voor nieuwe vormen van zorg die ontstonden, zoals farmaceutische coaching, continue screening samen met artsen en zorg thuis.

‘Conculega’s’ werkten tegen. Meermaals diende zij een klacht in bij IGZ omdat afgeweken werd van beroepsrichtlijnen. Uiteindelijk liep het mis toen een nieuwe inspecteur een van deze klachten opvolgde. Het systeem van IGZ gaf vijf eerdere bezoeken bij onderhavige apotheek aan en had dus prioriteit. Ik was voor hem een onbekende. Er was geen dossier. Hij was niet bekend met de specifieke situatie, met de vele kleine stappen die ik met zijn voorganger in die vijf afspraken gezet heb of met de afspraken die we hadden gemaakt. Hij kon de situatie dus enkel zien als één die danig afwijkt van de beroepsrichtlijnen. Er ging een streep door alle afspraken. Controle en zorg op afstand werden niet meer geaccepteerd. Vervolgens werd ik verplicht te gaan werken volgens de verouderde richtlijnen. Dientengevolge was de zaak niet langer rendabel en besloot ik de apotheek te verkopen. Dat de inspecteur later off the record aangaf dat hij een grote inschattingsfout had gemaakt, kan daar niets meer aan veranderen.

Lessen

Door het voorval en personen op mijn pad, werd het uiteindelijk helder waarom het onmogelijke mogelijk werd. En waarom het misging. Belangrijke lessen zijn:

  1. Oog hebben voor de context, betekenisgeving maakt inzichtelijk of en waarom iets in een specifieke situatie mogelijk is.
  2. Heb de juiste mindset, gebruik de juiste kennis en tools.
  3. Bij vernieuwing en innovatie gaat het om het zetten van kleine stapjes, alleen zo krijg je innovaties er doorheen.
  4. Timing is cruciaal: als je (te) vroeg bent, dan moet je zorgen dat je dit risico afdekt door samenwerking met en/of commitment van de toezichthouders. Bij wisseling van de wacht, in dit geval een nieuwe inspecteur, opnieuw draagvlak veilig stellen en afspraken vastleggen.

Inzichten en lessen waarop ik mijn huidige business bouw. Want: ‘If life gives you lemons, make lemonade.’

Naam: Michel van Beek
Organisatie: Ondernemend In Zorg

Waarom mislukken een optie is…

Neem contact op voor een workshop of lezing

STUUR EEN BERICHT

Of bel Paul Iske +31 6 54 62 61 60 / Bas Ruyssenaars +31 6 14 21 33 47